L O A D I N G

SHËRBIMI RREGULLATOR DHE FARMAKOVIGJILANCA

Kompania jonë përbëhet nga një ekip dinamik i specializuar në shërbimin e çështjeve rregullatore, të cilët kanë fituar një reputacion të jashtëzakonshëm me klientët dhe partnerët gjatë viteve të dhjetë të fundit. Ne bashkëpunojmë për të përpiluar dosjet e regjistrimit për të marrë autorizimet e marketingut në mënyrën më efikase, bazuar në të gjitha ligjet, rregulloret dhe udhëzimet e kuadrit rregullator farmaceutik në fuqi.

Mbi 10 vjet përvojë në
Vlerësimi i plotë i dosjeve të regjistrimit
Strategjia rregullatore e barnave për procedurën e përshpejtuar dhe kombëtare të regjistrimeve
Procedurat e regjistrimit të pajisjeve mjekësore
Trajtimi i suplementeve ushqimore, lëndëve ushqyese dhe kozmetikës, bazuar në lokale
Ekspertiza e WINPHARMA në Shërbimet Rregullatore përfshin:

Faza e regjistrimit pranë Autoriteteve Shëndetësore

Koordinimi/përgatitja e dokumenteve të modulit 1 (faza administrative)
Koordinimi i aktiviteteve të përkthimit (Fletëpalosje Informative për Pacientin)
Mbledhja e dokumentacionit të cilësisë (certifikatat GMP)
Përgatitja e letrave motivuese dhe formularëve elektronik të aplikimit
Dorëzimi i autorizimit të marketingut:
Procedura kombëtare nënshtrim i vështirë dhe i butë
Procedura e përshpejtuar nënshtrim i vështirë dhe i butë
Ndjekja dhe komunikimi me Autoritetet Shëndetësore gjatë fazës së vlerësimit
Përgjigjet e pyetjeve të autoriteteve shëndetësore